Mobilmenu:

Vælg menupunkt - eller pil ud for punktet for at vælge menupunkt i undermenu.

Velkommen til Tårup

- og et aktivt landsbyliv på Østfyn

Billeder, historier og informationer om liv og muligheder i landsbyerne Tårup og Frørup på Østfyn

Velkommen til Tårupportalen

Billeder, historier og informationer om liv og muligheder i landsbyerne Tårup og Frørup på Østfyn

Byrådet har 20. juni 2017 godkendt forslag til Kommuneplan 2017 til offentlig fremlæggelse.

Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder byrådets mål, retningslinjer og rammer for Nyborg Kommunes fysiske udvikling i perioden 2017-2029.

Planen er i offentlig høring frem til den 3. oktober 2017. Du kan også give din mening til kende.

Se alt om hele kommuneplanen her

og læs herunder hvad der står om Tårup i forslaget - og her om Frørup

Tårup

Tårup ligger ca. 11 km syd for Nyborg, og har ca. 4 km til Storebælt og offentlig badestrand.

Tårup opleves som en hyggelig landsby med kirke og forsamlingshus. Forsamlingshuset er en fin repræsentant for Bedre Byggeskik-stilen.

Den gamle skole blev lukket i 1959, da der blev opført en ny centralskole ca. 1,5 km vest for byen. "4kløverskolen" er fælles for børnene i Frørup og Tårup. Der er cykelsti til skolen. Ved skolen er anlagt sportplads og klubhus for Tårup Idrætsforening, der er en meget aktiv forening.

Der har siden 1960'erne været en mindre byudvikling på ca. 30 boliger i den nordlige del af landsbyen. De fremtidige boligområder, er i samråd med landsbyrådet, placeret i den nordlige del af Tårup ved Bækvej og endvidere syd for Hørageren mellem Bækvej og Tårup Byvej.   Der er ikke de store muligheder for byfortætning med nye boliger i landsbyen.

Tårup har et relativt stabilt indbyggertal på ca. 280 indbyggere. Kommuneplan 2017 giver Tårup mulighed for egentlig byvækst.
Der er udarbejdet en udviklingsplan for Tårup, der beskriver beboernes ønsker til forbedringer og udvikling af landsbyen.

Tårup

Udviklingsplanlægning for Tårup

Tårup indgår i Nyborg Kommunes bymønster som en landsby med mulighed for byvækst. I Kommuneplan 2017 opstilles retningslinjer for landsbyens udvikling. Der er i 2012 udarbejdet en samlet udviklingsplan for Tårup i samarbejde med lokalbefolkningen (se link i linkboksen).

Mål

Tårup skal have de bedste udviklingsmuligheder. Det skal ske ved at styrke landsbyens eksisterende kvaliteter og sikre gode forudsætninger for et aktivt og sundt liv på landet.

Byudviklingen ved Bækvej skal foregå med størst mulig hensyntagen til det eksisterende landsbymiljø og naturværdierne, og grundvandsbeskyttelsen skal prioriteres højt.

Landsbyens bevaringsværdige bygninger skal registreres, og alle fremtidige planer og initiativer i landsbyen skal gennemføres i samarbejde med landsbyrådet og landsbyens beboere.

Retningslinjer

 1. Tårup skal overføres fra landzone til byzone.
 2. Fremtidige boligområder skal placeres ved Bækvej, som angivet på kortet, og i overensstemmelse med principperne i Udviklingsplan for Tårup, der er udarbejdet sammen med landsbyrådet (se link i linkboksen til landsbyplanen).
 3. Byudvikling ved den nordlige del af Bækvej skal afsluttes med en beplantet og klar overgang mod det åbne land.
 4. Der kan placeres enkelte nye boliger som huludfyldning mod Brandgaden. Andre steder i Tårup gives der kun undtagelsesvis udstykningstilladelse på særlige vilkår.
 5. Ny bebyggelse og ændringer i eksisterende bebyggelse i landsbyen skal ske med hensyntagen til det eksisterende bymiljø og tilpasses gaden i skala og arkitektur.
 6. Ny bebyggelse, samt bygningsmæssige større ændringer i det bevaringsværdige bymiljø ved forsamlingshus og kirke, skal tage særlig hensyn til omkringliggende bygninger, gaderum, friarealer, træer og lignende. Der er særlig fokus på dette område i udviklingsplanen for Tårup. Mulighederne for en kvalitetsforbedring af bymiljøet ved den tidligere købmandsbutik skal også vurderes.
 7. Arealer indenfor landsbyafgrænsningen, der er beliggende i landzone, skal ved lokalplan overføres til byzone.
 8. Grundvandsbeskyttelsen i forbindelse med planlægning for boliger skal ske i overensstemmelse med statens bekendtgørelse og vejledning for planlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og vandværkers indvindingsoplande (se afsnittet om rammebestemmelser for grundvand). Tilladelse til byggeri skal gives på vilkår, der sikrer grundvandsbeskyttelsen.
 9. Kort
  Forslag til kommuneplan 2017 - Nyborg - Tårup

Redegørelse

Bymønster og fremtidige boligområder

Tårup er en af de landsbyer i kommunen, der sammen med Herrested/Måre, Aunslev/Hjulby, Skellerup, Vindinge/Rosilde, Refsvindinge, Frørup, Svindinge, Langtved og Ellinge i bymønsteret er tildelt mulighed for byvækst, da byen har en vis størrelse og er i besiddelse af en del offentlige- og private servicefaciliteter.

De nye boligområder udlægges ved Bækvej med en rummelighed på 15 boliger, fordelt med ca. 10 boliger syd for Hørageren, og ca. 5 boliger i den nordlige del af Tårup ved Bækvej. 

Den østlige del af byudviklingsområdet ved Tårup Byvej berøres af kirkebeskyttelseslinjen. Byudviklingsområdet er dog medtaget i kommuneplanen, da det vil bidrage til at ”samle” byen og begrænse yderligere byspredning. Men det indebærer at områder i efterfølgende detailplanlægning respekterer at der kan sikres udsyn til kirken, og at området arkitektonisk i såvel højde som udformning, bidrager til byforskønnelse af området omkring kirken.

De 3 udlæg til byudvikling er alle beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser. Området ved Hørageren omfatter 10 boliger. En del af området ligger i indvindingsoplandet og på grænsen til det grundvandsdannende opland til Tårup Vandværk. Området ved Bækvej omfatter et udlæg på 5 boliger. Området ligger i indvindingsopland i nitratfølsomt indvindingsområde og indenfor 300 m zonen til den ene af vandværkets 2 boringer. Området ved Brandgaden ligger i nitratfølsomt indvindingsområde.

Bevaringsværdige bygninger

I Tårup er der flere huse og bygninger, der kan betegnes som bevaringsværdige. Bygninger der repræsenterer og afspejler det bedste håndværk og bygningskultur gennem tiden, og dermed fortæller landsbyens historie. I Tårup er det først og fremmest forsamlingshuset ved kirken som repræsenterer Bedre Byggeskik-stilen. 

Det påregnes, at der udarbejdes en samlet registrering af bevaringsværdige bygninger for gl. Ørbæk og gl. Ullerslev kommuner, herunder for Tårup, så der foreligger en samlet udpegning af bevaringsværdige bygninger i hele Nyborg Kommune, i overensstemmelse med de statslige udmeldinger til kommuneplanlægningen. Der er udarbejdet et Kommuneatlas for den gl. Nyborg Kommune, hvor alle bygninger er vurderet og registreret med hensyn til bevaringsværdi. Se afsnittet om Bygningsbevaring og bevarende lokalplaner her.

Bevaringsværdige bymiljøer

Området ved kirken og forsamlingshuset med det gamle egetræ bag forsamlingshuset er et bevaringsværdigt bymiljø, der bør bevares og forbedres.Udviklingsplanen for Tårup forholder sig til disse bevaringsværdige elementer og kommer med bud på, hvordan disse kan styrkes og udvikles.

Huludfyldninger

Huludfyldninger defineres som nyudstykning til byggeri af 1-2 boliger, typisk i forbindelse med en landsbygade. Tilladelse til byggeri her bør tilpasses eksisterende forhold med hensyn til udformning, placering i forhold til bygaden, materialevalg mv. Det må ikke ske på arealer, som er værdifulde udsigtssteder fra landsbyen mod det åbne land. Enkelte steder, f.eks. ved den tidligere købmandsbutik, vil byrummet  kunne kvalitetsforbedres med træer og huludfyldning, som er tilpasset det eksisterende landsbymiljø. Også ved Brandgaden er der mulighed for huludfyldning mod gaden.

Jordbrugsparceller

Lokalplanen ved Mosevej, der åbner mulighed for udstykning af jordbrugsparceller, blev vedtaget på et tidspunkt, da Tårup ikke havde status som byvækstby. Byrådet ønsker ikke at ændre på indholdet af en eksisterende lovlig lokalplan, selv om Tårup nu er opgraderet til byvækstby.

Udviklingsplan
Udvikling i landdistrikterne kræver en vis vedholdenhed for at få succes. Derfor ønsker Byrådet, at der gennem særlig fokus på landsbyer og landdistrikter udarbejdes udviklingsplaner for byvækst-landsbyerne, herunder for Tårup.

Udviklingsplanen skal sikre, at landsbyerne kan udvikle sig inden for rammerne af en overordnet plan. Udviklingsplanen skal medvirke til, at landsbyerne forbliver attraktive bomiljøer og at stagnation og direkte forfald undgås.

Udviklingsplan for Tårup bliver en del af grundlaget for udarbejdelse af kommende lokalplaner i landsbyen, der skal overføres til byzone.Det er vigtigt at udviklingsplanen udarbejdes i samarbejde med landsbyråd, landsbyens beboere og andre lokale interessenter.

Der er i 2012 udarbejdet en samlet udviklingsplan for Tårup i samarbejde med lokalbefolkningen

 

Gudstjeneste med guitarist og bassist - i Tårup Kirke

Gudstjeneste i Tårup Kirke Torsdag den 25. august 2022 kl. 19:30 Denne hverdagsaften er der en...
Læs mere

Sæson 2022-2023 i Tårup Foredragsforening

Tårup Foredragsforening er nu klar med deres nye sæsonprogram, med fire forskellige og spændende...
Læs mere

Sæson 2022-2023 i Seniorklubben

5. august 2022: Tårup-Frørup Seniorklub har netop husstandsomdelt deres nye sæsnonprogram for den...
Læs mere

Tilflyttere i Brandgaden

3. august 2022: Birthe Ehlers og Per Larsen flyttede til Brandgaden 9 for snart længe siden - men...
Læs mere

Nyt galleri, undervisningssted og værksted

Den 10. juli 2022: Sikke en åbning af Stines nye galleri, undervisningssted og værksted. Mere end...
Læs mere

Den gamle brugs

7. juli 2022: Nedrivingen af Tårup gamle brugsforening er nu påbegyndt ved Odense Nedbrydning APS....
Læs mere

Tårup som grøn landsby

Vil du være med til at afdække mulighederne? Der har som tidligere annonceret her på Tårupportalen...
Læs mere

En oase med magisk lyd

30. juni 2022: Forventninger til en koncertoplevelse og et spillested er at det foregår på en...
Læs mere

Åbning af Galleri Kiel Ratzow i Tårup

Søndag d. 10. juli 2022 kl. 15-17 slår Stine dørene op til hendes nye galleri, værksted og...
Læs mere

landsbyraad dagsorden